Health Empire

The place where health is significant

Scroll Down

Corporate Governance Policy

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรามุ่งเน้นถึงความสำคัญต่อการมีบรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

Business Ethics

จริยธรรมธุรกิจ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม เชื่อมั่นในคุณค่าของคน คืออุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เราให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

Anti-Corruption Policy

นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็นความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร อันจะส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ทั้งนี้ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากการ CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 แล้ว

พบเห็นพฤติกรรมทุจริต ร้องเรียนได้ที่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

Corporate Social Responsibility

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯ ชั้นนำของคนไทยที่จะสรรหา วิจัย ผลิต และพัฒนาสินค้าไทยมีมาตรฐานระดับสากลและเป็นอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภค” บริษัทฯ ได้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เข้ามาผสานเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนาองค์กร ด้วยการกำหนดแผนกลยทุธ์โครงสร้างองค์กร การจัดให้มีระบบและเทคโนโลยี สารสนเทศ และกระบวนการทำงาน ที่เอื้อให้บุคลากรรังสรรค์งานที่มีคุณภาพ ส่งมอบคุณค่าผ่านผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และบริการ เสริมสร้างให้บริษัทฯ แข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนและเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Where To Find Us

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Follow Us